СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

за „Извършване на физическа охрана на болничния комплекс, охрана чрез видеонаблюдение и сигнално-известителна техника на основната болнична сграда и подстъпите към нея, и охрана на инкасовата дейност на СБПФЗПЛР”Цар Фердинанд І”ЕООД с.Искрец за период от 12 месеца“ Съобщение Техническа спецификация Скица на обекта Сведения Декларация по чл 54, ал. 1 т. 3-6 от ЗОП Декларация…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

за «Избор на регистриран одитор, който да извърши задължителна одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на СБПФЗПЛР”Цар Фердинанд І”ЕООД с. Искрец за 2020 година по Националните счетоводни стандарти, в съответствие със Закона за независимия финансов одит» Покана Приложения Проект на договор

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с предмет: “ ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗПЛР”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД С. ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА ” Обява Документация Спецификация Приложения Съобщение Протокол

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с предмет:  “ ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗДПЛР”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД С.ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА ” Обява Техническа-спецификация Документация Приложения Съобщение Протокол

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с предмет:  “ ДОСТАВКА НА ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ – КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ-МЕТАН ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗПЛР ”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД С.ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА” Обява Документация Техническа скпецификация Приложения Съобщение Протокол

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с предмет: “ ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗПЛР ”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД С.ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА ” Обява Документация Спецификация Приложения Съобщение Протокол

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ЗА „ИЗВЪРШВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА БОЛНИЧНИЯ КОМПЛЕКС, ОХРАНА ЧРЕЗ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И СИГНАЛНО-ИЗВЕСТИТЕЛНА ТЕХНИКА НА ОСНОВНАТА БОЛНИЧНА СГРАДА И ПОДСТЪПИТЕ КЪМ НЕЯ, И ОХРАНА НА ИНКАСОВАТА ДЕЙНОСТ НА СБПФЗПЛР ”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД С.ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА“ Съобщение за набиране на оферти Скица на обекта Техническа спецификация Договор Сведения Декларация по чл 54, ал.…