“ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА 22 БР. БОЛНИЧНИ СТАИ, ДЕЖУРЕН ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ, ОБЩИ УМИВАЛНИ НА 3-ТИ ЕТАЖ, БОЛНИЧНИ КОРИДОРИ И СТЪЛБИЩА В ПФО ЗА ОБЕКТ СБПФЗПЛР „ЦАР ФЕРДИНАНД I” ЕООД”

Обява

Спецификация

Техническо предложение

Ценово предложение

Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП

Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП

Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП

Декларация подизпълнител

Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗОП

Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗОП

Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДР

Договор

Съобщение за прекратяване възлагането на обществената потъчка

“ ДОСТАВКА НА ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ – КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ-МЕТАН ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗПЛР ”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД С.ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА”

Обява

Документация

Спецификация

Приложения

Съобщение

Протокол

Съобщение за набиране оферти

Съобщение

Сведения

Техническо предложение

Ценово предложение

Декларация за технически възможности

Декларация по чл.107 от ЗОП

Декларация за запознаване с обекта

Договор

Техническа спецификация

Скица на обекта

“ ДОСТАВКА НА ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ – КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ-МЕТАН ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗДПЛР ”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД С.ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА”

Публична покана – 03.12.2015

Заповед – 03.12.2015

Приложения – 03.12.2015

Спецификация – 03.12.2015

Документация – 03.12.2015

Протокол – 16.12.2015

Договор – 19.01.2016

Плащане – 17.02.2016

Плащане – 16.03.2016

Плащане – 18.04.2016

Плащане – 12.05.2016

Плащане – 08.06.2016

Плащане – 07.07.2016

Плащане – 05.08.2016

Плащане – 08.09.2016

Плащане – 13.10.2016

Плащане – 14.11.2016

Плащане – 15.12.2016

Плащане – 13.01.2017

“ ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗДПЛР”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД С. ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА ”

Публична покана – 03.12.2015

Заповед – 03.12.2015

Приложения – 03.12.2015

Спецификация – 03.12.2015

Документация – 03.12.2015

Протокол – 16.12.2015

Договор – 19.01.2016

Плащане – 17.02.2016

Плащане – 16.03.2016

Плащане – 18.04.2016

Плащане – 12.05.2016

Плащане – 08.06.2016

Плащане – 07.07.2016

Плащане – 05.08.2016

Плащане – 08.09.2016

Плащане – 13.10.2016

Плащане – 14.11.2016

Плащане – 15.12.2016

Плащане – 13.01.2017

“ ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗДПЛР ”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД С.ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА ”

Публична покана – 03.12.2015

Заповед – 03.12.2015

Приложения – 03.12.2015

Спецификация – 03.12.2015

Документация – 03.12.2015

Протокол – 16.12.2015

Договор – 19.01.2016

Плащане – 17.02.2016

Плащане – 16.03.2016

Плащане – 18.04.2016

Плащане – 12.05.2016

Плащане – 08.06.2016

Плащане – 07.07.2016

Плащане – 05.08.2016

Плащане – 08.09.2016

Плащане – 13.10.2016

Плащане – 14.11.2016

Плащане – 15.12.2016

Плащане – 13.01.2017

Извършване на физическа охрана на болничния комплекс, охрана чрез видеонаблюдение и сигнално-известителна техника на основната болнична сграда и подстъпите към нея, охрана на инкасовата дейност и поддръжка на изградените системи за сигурност и контрол за достъпа на СБПФЗДПЛР”Цар Фердинанд І”ЕООД с.Искрец за период от 12 месеца

Публична покана – 02.10.2015

Заповед за откриване на процедурата – 02.10.2015

Приложения – 02.10.2015

Техническа спецификация – 02.10.2015

Документация за участие – 02.10.2015

Скица на обекта – 05.10.2015

Отговор на въпрос – 07.10.2015

Протокол – 15.10.2015

Договор – 11.11.2015

Плащане – 16.12.2015

Плащане – 19.01.2016

Плащане – 16.03.2016

Плащане – 18.04.2016

Плащане – 12.05.2016

Плащане – 08.06.2016

Плащане – 07.07.2016

Плащане – 05.08.2016

Плащане – 08.09.2016

Плащане – 13.10.2016

Плащане – 14.11.2016

Плащане – 15.12.2016