Съобщение за набиране на оферти

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за подмяна на хоризонтални и вертикални топлопреносни и водопроводни щрангове в Централната болнична сграда на  СБПФЗПЛР „ЦАР ФЕРДИНАНД I” ЕООД, с. Искрец” Обява Документация Техническа спецификация КС Приложение 2 КСС Приложение 3 Приложение 4 Приложение 5…

Съобщение за набиране на оферти

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с предмет:  “ ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗДПЛР”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД С.ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА ”  

Съобщение за набиране на оферти

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с предмет: “ ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗПЛР ”ЦАР ФЕРДИНАНД І” ЕООД С. ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА ”

Съобщение за набиране на оферти

За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с предмет:  “ ДОСТАВКА НА ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ – КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ-МЕТАН ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗПЛР ”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД С.ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА”

Съобщение за набиране на оферти в обществена поръчка под стойностния праг на чл.20, ал.4 от ЗОП

За участие в процедура за избор на изпълнител за „Извършване на физическа охрана на болничния комплекс, охрана чрез видеонаблюдение и сигнално-известителна техника на основната болнична сграда и подстъпите към нея, и охрана на инкасовата дейност на СБПФЗПЛР ”Цар Фердинанд І” ЕООД с.Искрец за период от 12 месеца“ Съобщение Сведения Техническо предложение Ценово предложение Декларация за…

Съобщение за набиране на оферти

За участие в процедура за избор на изпълнител за ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛЕГИ ОТ ФИНАНСОВИ ИЛИ КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗПЛР ”Цар Фердинанд І” ЕООД, с.Искрец, за срок от 24 месеца. Покана Приложения Повторна покана

Съобщение за набиране на оферти

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА  С  ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗПЛР”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД С. ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА “ Обява Документация Приложения Спецификация Съобщение за удължаване на срока Протокол

Съобщение за набиране на оферти

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА  С  ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА  ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ- КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ-МЕТАН ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗПЛР”ЦАР ФЕРДИНАНД І” ЕООД С.ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА Съобщение Обява Документация Приложения Спецификация Протокол

Съобщение за набиране на оферти

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА  С  ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗПЛР”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД С. ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА “ Съобщение за прекратяване Съобщение Обява Документация Приложения Спецификация лекарства