“ ДОСТАВКА НА ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ – КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ-МЕТАН ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗДПЛР ”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД С.ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА”

Публична покана – 03.12.2015

Заповед – 03.12.2015

Приложения – 03.12.2015

Спецификация – 03.12.2015

Документация – 03.12.2015

Протокол – 16.12.2015

Договор – 19.01.2016

Плащане – 17.02.2016

Плащане – 16.03.2016

Плащане – 18.04.2016

Плащане – 12.05.2016

Плащане – 08.06.2016

Плащане – 07.07.2016

Плащане – 05.08.2016

Плащане – 08.09.2016

“ ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗДПЛР”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД С. ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА ”

Публична покана – 03.12.2015

Заповед – 03.12.2015

Приложения – 03.12.2015

Спецификация – 03.12.2015

Документация – 03.12.2015

Протокол – 16.12.2015

Договор – 19.01.2016

Плащане – 17.02.2016

Плащане – 16.03.2016

Плащане – 18.04.2016

Плащане – 12.05.2016

Плащане – 08.06.2016

Плащане – 07.07.2016

Плащане – 05.08.2016

Плащане – 08.09.2016

“ ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗДПЛР ”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД С.ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА ”

Публична покана – 03.12.2015

Заповед – 03.12.2015

Приложения – 03.12.2015

Спецификация – 03.12.2015

Документация – 03.12.2015

Протокол – 16.12.2015

Договор – 19.01.2016

Плащане – 17.02.2016

Плащане – 16.03.2016

Плащане – 18.04.2016

Плащане – 12.05.2016

Плащане – 08.06.2016

Плащане – 07.07.2016

Плащане – 05.08.2016

Плащане – 08.09.2016

Извършване на физическа охрана на болничния комплекс, охрана чрез видеонаблюдение и сигнално-известителна техника на основната болнична сграда и подстъпите към нея, охрана на инкасовата дейност и поддръжка на изградените системи за сигурност и контрол за достъпа на СБПФЗДПЛР”Цар Фердинанд І”ЕООД с.Искрец за период от 12 месеца

Публична покана – 02.10.2015

Заповед за откриване на процедурата – 02.10.2015

Приложения – 02.10.2015

Техническа спецификация – 02.10.2015

Документация за участие – 02.10.2015

Скица на обекта – 05.10.2015

Отговор на въпрос – 07.10.2015

Протокол – 15.10.2015

Договор – 11.11.2015

Плащане – 16.12.2015

Плащане – 19.01.2016

Плащане – 16.03.2016

Плащане – 18.04.2016

Плащане – 12.05.2016

Плащане – 08.06.2016

Плащане – 07.07.2016

Плащане – 05.08.2016

Плащане – 08.09.2016

“ ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗДПЛР ”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД С.ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА ”

Публична покана – 28.11.2014

Заповед  – 28.11.2014

Приложения  – 28.11.2014

Спецификация  – 28.11.2014

Указания  – 28.11.2014

Отговор на запитване -04.12.2014

Протокол -12.12.2014

Договор -17.12.2014

Плащане -19.01.2015

Плащане – 27.02.2015

Плащане – 18.03.2015

Плащане – 15.04.2015

Плащане – 20.05.2015

Плащане – 22.06.2015

Плащане – 17.07.2015

Плащане – 17.08.2015

Плащане – 16.09.2015

Плащане – 16.10.2015

Плащане – 18.11.2015

Плащане – 16.12.2015

Плащане – 19.01.2016

“ ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗДПЛР”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД С. ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА ”

Публична покана – 28.11.2014

Заповед – 28.11.2014

Приложения – 28.11.2014

Спецификация – 28.11.2014

Указания – 28.11.2014

Протокол -12.12.2014

Договор -18.12.2014

Плащане -19.01.2015

Плащане -27.01.2015

Плащане -18.03.2015

Плащане – 15.04.2015

Плащане – 20.05.2015

Плащане – 22.06.2015

Плащане – 17.07.2015

Плащане – 17.08.2015

Плащане – 16.09.2015

Плащане – 16.10.2015

Плащане – 18.11.2015

Плащане – 16.12.2015

Плащане – 19.01.2016

“ ДОСТАВКА НА ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ – КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ-МЕТАН ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗДПЛР ”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД С.ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА”

Публична покана – 28.11.2014

Заповед – 28.11.2014

Приложения – 28.11.2014

Спецификация – 28.11.2014

Указания – 28.11.2014

Протокол -12.12.2014

Договор – 19.12.2014

Плащане – 19.01.2015

Плащане -27.02.2015

Плащане -18.03.2015

Плащане – 15.04.2015

Плащане – 20.05.2015

Плащане – 22.06.2015

Плащане – 17.07.2015

Плащане – 17.08.2015

Плащане – 16.09.2015

Плащане – 16.10.2015

Плащане – 18.11.2015

Плащане – 16.12.2015

Плащане – 19.01.2016

Архивирани обществени поръчки

1. За  осъществяване на физическа охрана на болничния комплекс, охрана чрез видеонаблюдение  и сигнално-известителна техника на основната болнична сграда и подстъпите към нея  и охрана на инкасовата  дейност за период от 18 месеца.

Покана

Техн._спецификация

Указания

Приложения

– Плащане

– Плащане

– Плащане

– Плащане

– Плащане

– Плащане

– Плащане

– Плащане

– Плащане

– Плащане

– Плащане

– Плащане

1. За комплексно банково обслужване

– повторна покана

– покана

2. За доставка на лекарствени средста

– покана

– спецификация

3. За доставка на хранителни продукти

– покана

– спецификация

4. За доставка на гориво за отопление

– покана

– спецификация

5. За доставка на лекарствени средста

покана

спецификация

6. За доставка на хранителни продукти

покана

спецификация

7. За физическа охрана на болничния комплекс и инкасовата дейност

покана

спецификация