ВЪТРЕШЕН КОНКУРЕНТЕН ИЗБОР ПО РАМКОВИ СПОРАЗУМЕНИЯ НА ЦОП

1. „Доставка на лекарствени продукти от Рамково споразумение № РД-11-54 от 28.01.2021г., за нуждите на СБПФЗПЛР „Цар Фердинанд I“ ЕООД 2. „Доставка на лекарствени продукти от Рамково споразумение № РД-11-55 от 28.01.2021г., за нуждите на СБПФЗПЛР „Цар Фердинанд I“ ЕООД 2.1 „Доставка на лекарствени продукти от Рамково споразумение № РД-11-55 от 28.01.2021г., за нуждите на…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

за „Извършване на физическа охрана на болничния комплекс, охрана чрез видеонаблюдение и сигнално-известителна техника на основната болнична сграда и подстъпите към нея, и охрана на инкасовата дейност на СБПФЗПЛР”Цар Фердинанд І”ЕООД с.Искрец за период от 12 месеца“ Съобщение Техническа спецификация Скица на обекта Сведения Декларация по чл 54, ал. 1 т. 3-6 от ЗОП Декларация…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

за «Избор на регистриран одитор, който да извърши задължителна одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на СБПФЗПЛР”Цар Фердинанд І”ЕООД с. Искрец за 2020 година по Националните счетоводни стандарти, в съответствие със Закона за независимия финансов одит» Покана Приложения Проект на договор

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с предмет: “ ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗПЛР”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД С. ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА ” Обява Документация Спецификация Приложения Съобщение Протокол

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с предмет:  “ ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗДПЛР”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД С.ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА ” Обява Техническа-спецификация Документация Приложения Съобщение Протокол