Съобщение за набиране на оферти

Съобщение Сведения Техническо предложение Ценово предложение Декларация за технически възможности Декларация по чл. 107 от ЗОП Декларация за запознаване с обекта Договор Техническа спецификация Скица на обекта