Съобщение за набиране на оферти в обществена поръчка под стойностния праг на чл.20, ал.4 от ЗОП

За участие в процедура за избор на изпълнител за „Извършване на физическа охрана на болничния комплекс, охрана чрез видеонаблюдение и сигнално-известителна техника на основната болнична сграда и подстъпите към нея, и охрана на инкасовата дейност на СБПФЗПЛР ”Цар Фердинанд І” ЕООД с.Искрец за период от 12 месеца“ Съобщение Сведения Техническо предложение Ценово предложение Декларация за…