Съобщение за набиране на оферти

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с предмет:  “ ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗДПЛР”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД С.ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА ”  

Съобщение за набиране на оферти

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с предмет: “ ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗПЛР ”ЦАР ФЕРДИНАНД І” ЕООД С. ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА ”