Съобщение за набиране на оферти

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за подмяна на хоризонтални и вертикални топлопреносни и водопроводни щрангове в Централната болнична сграда на  СБПФЗПЛР „ЦАР ФЕРДИНАНД I” ЕООД, с. Искрец” Обява Документация Техническа спецификация КС Приложение 2 КСС Приложение 3 Приложение 4 Приложение 5…