СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ЗА „ИЗВЪРШВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА БОЛНИЧНИЯ КОМПЛЕКС, ОХРАНА ЧРЕЗ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И СИГНАЛНО-ИЗВЕСТИТЕЛНА ТЕХНИКА НА ОСНОВНАТА БОЛНИЧНА СГРАДА И ПОДСТЪПИТЕ КЪМ НЕЯ, И ОХРАНА НА ИНКАСОВАТА ДЕЙНОСТ НА СБПФЗПЛР ”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД С.ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА“ Съобщение за набиране на оферти Скица на обекта Техническа спецификация Договор Сведения Декларация по чл 54, ал.…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

за «Избор на регистриран одитор, който да извърши задължителна одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на СБПФЗПЛР”Цар Фердинанд І”ЕООД с. Искрец за  2019  година по Националните счетоводни  стандарти, в съответствие със Закона за независимия финансов одит» Съобщение Приложения Проект на договор