СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с предмет:  “ ДОСТАВКА НА ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ – КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ-МЕТАН ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗПЛР ”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД С.ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА” Обява Документация Техническа скпецификация Приложения Съобщение Протокол

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с предмет: “ ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗПЛР ”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД С.ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА ” Обява Документация Спецификация Приложения Съобщение Протокол