СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

за „Извършване на физическа охрана на болничния комплекс, охрана чрез видеонаблюдение и сигнално-известителна техника на основната болнична сграда и подстъпите към нея, и охрана на инкасовата дейност на СБПФЗПЛР”Цар Фердинанд І”ЕООД с.Искрец за период от 12 месеца“ Съобщение Техническа спецификация Скица на обекта Сведения Декларация по чл 54, ал. 1 т. 3-6 от ЗОП Декларация…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

за «Избор на регистриран одитор, който да извърши задължителна одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на СБПФЗПЛР”Цар Фердинанд І”ЕООД с. Искрец за 2020 година по Националните счетоводни стандарти, в съответствие със Закона за независимия финансов одит» Покана Приложения Проект на договор