Съобщение за набиране на оферти

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА  С  ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗПЛР”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД С. ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА “ Обява Документация Приложения Спецификация Съобщение за удължаване на срока Протокол

Съобщение за набиране на оферти

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА  С  ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА  ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ- КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ-МЕТАН ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗПЛР”ЦАР ФЕРДИНАНД І” ЕООД С.ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА Съобщение Обява Документация Приложения Спецификация Протокол

Съобщение за набиране на оферти

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА  С  ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗПЛР”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД С. ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА “ Съобщение за прекратяване Съобщение Обява Документация Приложения Спецификация лекарства

Съобщение за набиране на оферти

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА  С  ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗДПЛР ”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД С.ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА “ Съобщение Документация към обява за събиране на оферти Обява Приложения Спецификация на основните хранителни продукти за период от 12 месеца Протокол

Съобщение за набиране на оферти

“ ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗДПЛР”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД С.ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА ” Съобщение Обява Документация Техническа спецификация Приложения Протокол

Съобщение за набиране на оферти

Съобщение Сведения Техническо предложение Ценово предложение Декларация за технически възможности Декларация по чл. 107 от ЗОП Декларация за запознаване с обекта Договор Техническа спецификация Скица на обекта  

“ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА 22 БР. БОЛНИЧНИ СТАИ, ДЕЖУРЕН ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ, ОБЩИ УМИВАЛНИ НА 3-ТИ ЕТАЖ, БОЛНИЧНИ КОРИДОРИ И СТЪЛБИЩА В ПФО ЗА ОБЕКТ СБПФЗПЛР „ЦАР ФЕРДИНАНД I” ЕООД”

Обява Спецификация Техническо предложение Ценово предложение Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП Декларация подизпълнител Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗОП Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗОП…